سه راهی استیل صنایع غذایی و دارویی

سه راهی استیل صنایع غذایی و دارویی

سه راهی استیل صنایع غذایی و دارویی قطعه ای است که به منظور انشعابگیری از خطوط اصلی در مسیر لوله‌ کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سایز 19 میلی متر تا سایز 102 میلی متر موجود می باشد. از آلیاژ 304 و آلیاژ 316 ساخته شده است و در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.

سه راهی استیل صنایع غذایی و دارویی در سایزهای 19 تا 102 میلی متر و آلیاژهای 304 و 316 موجود می باشد.

سه راهی جوشی استیل برای انشعابگیری از خطوط اصلی از سه راهی‌ها استفاده می‌شود. انشعاب گرفته شده، دارای زاویه 90 درجه می باشد همچنین انشعاب گرفته شده می-‌تواند با قطری برابر قطر خط اصلی باشد و یا با قطری کمتری از قطر خط اصلی. درصورتی که انشعاب گرفته شده 90 درجه باشد آن را Straight Tee یا « سه ‌راهی مستقیم » می‌ نامند.
این نوع اتصال به صورت کلمپی جهت اتصال راحت تر نیز موجود می باشد.

شرکت تجهیزکاران رایکا تولید کننده و تامین کننده سه راهی استیل صنایع غذایی و دارویی می باشد.